Všeobecné podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi společností THIRD SOLUTION s.r.o., IČ: 06239641, DIČ: CZ06239641 se sídlem 1. května 78/180, 725 25 Ostrava - Polanka n. Odrou, vedené u Krajského soudu v Ostravě spis. značka C 71203 (dále jen „prodávající“) a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“).

Další informace o THIRD SOLUTION jsou uvedeny na webové stránce www.thirdsolution.eu.

Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s THIRD SOLUTION, nebo s ní jinak jedná.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

Předmět koupě - Izolační fólie SuperFOIL – sortiment izolačních folií poskytujících ochranu před všemi typy přenosu tepla, tj. izolace vedením, prouděním a sáláním, a doplňkového sortimentu.

Obchodní místo:

a) provozovna prodávajícího, v níž se realizuje uzavření kupní smlouvy a výdej zboží. U zboží dodaného kupujícímu na základě jeho požadavku na jím stanovenou adresu, je místem uskutečnění obchodu adresa kupujícího uvedená v objednávce či kupní smlouvě jako dodací adresa.

Adresa provozovny prodávajícího: THIRD SOLUTION s.r.o., IČ provozovny: 1013175654, Keramická 703/31, 711 00, Ostrava – Hrušov.

b) internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.izolace-superfoil.cz

1.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré kupní smlouvy / objednávky uskutečněné mezi prodávajícím a kupujícím včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb.

1.2. Ustanovení obsažená v písemné kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

1.3. Práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím neupravené těmito obchodními podmínkami, ani písemnou smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou pro kupujícího závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodávajícím, tedy od okamžiku, kdy je mezi prodávajícím a kupujícím učiněno jakékoliv právní jednání, jehož obsahem je projev vůle spočívající v koupi a prodeji izolačních folií SuperFOIL a doplňkového sortimentu.

1.5. Kupující přijímá a uznává tyto obchodní podmínky jako závazné. Kupující výslovně prohlašuje, že byl s těmito obchodními podmínkami seznámen již v době před vstupem do právního vztahu s kupujícím a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. Obchodní podmínky jsou vyvěšeny a k dispozici v provozovně prodávajícího, na webových stránkách www.thirdsolution.eu a internetovém obchodě www.izolace-superfoil.cz.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

2. PŘEDMĚT KOUPĚ

2.1. Předmětem koupě sortiment izolačních folií SuperFOIL a jejich příslušenství v rozsahu, který je prodávajícím kupujícímu nabízen ke koupi v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího. Ve všech případech se za předmět koupě považuje individuální výrobek ze sortimentu, který je výslovně uveden v objednávce a následně pak na prodejním dokladu vystaveném kupujícímu.

2.2. Informace o sortimentu izolačních folií SuperFOIL, který je prodávajícím nabízen k prodeji, jsou k dispozici v obchodním místě prodávajícího, na internetové stránce www.thirdsolution.eu a internetovém obchodě www.izolace-superfoil.cz.

2.3. Informace o dostupnosti konkrétního výrobku ze sortimentu, informace o dodacích lhůtách, informace o cenách, popis zboží, technická specifikace a instalační pokyny jsou k dispozici v obchodním místě. Informace o cenách, dodacích lhůtách a technické specifikaci jsou nezávazného charakteru.

2.4. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého jím nabízeného sortimentu.

3. CENA ZBOŽÍ

3.1. Ceny nabízeného zboží jsou stanoveny vždy bez DPH. K ceně bude prodávající připočítávat daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za okamžik uskutečnění zdanitelného plnění považují smluvní strany každou dílčí dodávku zboží, kterou prodávající dodá kupujícímu na základě objednávky.

3.2. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line obchodě, e-shopu www.izolace-superfoil.cz jsou platné ceny, uvedené v českých korunách (Kč) bez DPH i s DPH.

3.3. Zboží prodávané kupujícímu na základě objednávky kupujícího bude prodávajícím prodáno kupujícímu za aktuální platné velkoobchodní ceny ponížené o případný smluvený rabat, bude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnut.

3.4. Pokud má kupující s prodávajícím smluveny trvale odchylné ceny na jednotlivé zboží, bude objednané zboží fakturováno za tyto individuální ceny za předpokladu, že množství uvedené v objednávce odpovídá alespoň minimálnímu požadovanému množství sjednanému pro konkrétní individuální cenu.

3.5. V kupní ceně nejsou zahrnuty přepravní a manipulační náklady, je-li místem dodání předmětu koupě místo odchylné od obchodního místa. Náklady na dopravu a dobírku jsou kalkulovány dle platného ceníku přepravní služby smluvně.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. THIRD SOLUTION si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

4.2. THIRD SOLUTION akceptuje tyto platební podmínky:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

a) na zálohovou fakturu s termínovanou splatností. V tomto případě bude zboží kupujícímu dodáno až poté, kdy částka odpovídající kupní ceně za předmět koupě, částka případných nákladů souvisejících s dodáním předmětu koupě a částka daně z přidané hodnoty, budou připsány na bankovní účet prodávajícího.

b) na fakturu s termínovanou splatností. Právo na tento způsob úhrady zakládá pouze uzavření rámcové kupní smlouvy nebo individuální písemné dohody prodávajícího a kupujícího.

c) dobírkou. Zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od spotřebitele doručovatel při převzetí na určené adrese kupujícím.

4.3 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví THIRD SOLUTION, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

4.4 Vrácení peněz. Odstoupí-li kupující od uzavřené smlouvy s THIRD SOLUTION, nebo budou-li kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí THIRD SOLUTION kupujícímu peněžní prostředky, které na základě smlouvy (objednávky) přijala, stejným způsobem. Kupující je zodpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

5. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující může učinit vůči prodávajícímu objednávku předmětu koupě a služeb souvisejících s dodáním předmětu koupě buď

a) osobně v obchodním místě prodávajícího. Bude-li kupujícího zastupovat při podání objednávky zástupce, je povinen se prokázat platnou a účinnou plnou mocí či jiným dokladem, z něhož vyplyne právo zástupce jednat za zastoupeného kupujícího. Kupující je oprávněn v pochybnostech prověřit u kupujícího, zda je konkrétní osoba skutečně oprávněna za něj jednat.

b) prostřednictvím emailové komunikace na emailovou adresu prodávajícího: obchod@thirdsolution.eu Je-li objednávka učiněna prostřednictvím emailové komunikace, musí být v této uvedeno označení kupujícího. Je-li kupující právnickou osobou nebo jedná-li za kupujícího zástupce, musí být uvedeno označení konkrétní osoby, která za kupujícího jedná. Obligatorní součástí objednávky prostřednictvím emailu je uvedení názvu kupujícího, uvedení obchodní firmy, sídla, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, jména a funkce osoby činící objednávku a platné telefonické spojení na kupujícího. K objednávce, která neobsahuje tyto náležitosti, nebude přihlíženo.

c) prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.izolace-superfoil.cz po vyplnění všech povinných údajů.

5.2. V případě objednávky učiněné osobně je kupní smlouva uzavřena fyzickým převzetím předmětu koupě kupujícím od prodávajícího. V případě objednávky učiněné cestou emailové komunikace je kupní smlouva uzavřena momentem, kdy bude prodávajícím v plném rozsahu akceptována a potvrzena objednávka kupujícího. Pozn.: Elektronické objednávky je nutno pro přesnost vždy činit tak, že pokud nemůžeme např. dodat určité množství nebo bude delší dodací lhůta, je nezbytné, aby kupující učinil objednávku novou – dle našich pokynů a my mu pak tuto objednávku potvrdíme (akceptujeme).

5.3. Převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, akceptování elektronicky učiněné objednávky kupujícího prodávajícím mají účinky uznání a uzavření dílčí kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek, přičemž kupující uzavřením kupní smlouvy současně vyslovuje souhlas s platnými obchodními podmínkami ve znění k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1. V případě osobního odběru je předmět koupě dodán kupujícímu v obchodním místě prodávajícího a to v průběhu provozní doby obchodního místa.

6.2. Zboží prodávajícím vyskladněné na základě přijaté objednávky od kupujícího a připravené k osobnímu odběru bude prodávajícím vydáno pouze kupujícímu nebo zmocněným osobám nebo osobám, které kupující v objednávce výslovně uvedl jako osoby oprávněné k převzetí předmětu koupě. Jiným osobám nebude předmět koupě vydán. Prodávající je oprávněn požadovat od osoby přebírající předmět koupě doklad totožnosti s fotografií.

6.3. Po převzetí zboží, kupující nebo jím pověřený zástupce svým podpisem na dodacím listu stvrdí bezchybnost a kompletnost prodávajícím dodaného předmětu koupě. K podpisu uvede i čitelný přepis svého jména. Odmítne-li kupující nebo jím pověřená osoba uvést své jméno a podpis na dodací list, předmět koupě kupujícímu nemusí být vydán a prodávající má právo odmítnout fyzický výdej předmětu koupě.

6.4. V případě požadavku na dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího, která je odchylná od obchodního místa prodávajícího, je zboží prodávajícím dodáno v souladu s přepravními podmínkami, které jsou zveřejněny v obchodním místě prodávajícího a na internetové stránce prodávajícího www.izolace-superfoil.cz.

6.5. Při převzetí zboží ve sjednaném místě dodání je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu koupě, kompletnost předmětu koupě a v případě jakýchkoliv závad či nedostatků toto neprodleně oznámit prodávajícímu.

6.6. Pokud bude po dodání zboží na adresu dle pokynu kupujícího zjištěno poškození předmětu koupě, je nutno se zástupcem prodávajícího na místě sepsat reklamační protokol. Zástupce prodávajícího pořídí fotodokumentaci dokládající poškození či jiné závady předmětu koupě.

6.7. Podpisem dodacího listu v případě dodání předmětu koupě v místě odlišném od obchodního místa prodávajícího kupující stvrzuje, že předmět koupě byl kupujícímu dodán řádně a bez závad.

6.8 V případě zásahu vyšší moci či výpadku elektronického systému THIRD SOLUTION nenese zodpovědnost za zpožděné dodáí zboží.

7. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s občanským zákoníkem právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

7.2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu provozovny prodávajícího či elektronicky na e-mail prodávajícího obchod@thirdsolution.eu.

7.3. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prodávající zjistí, že zboží nebylo poškozeno.

7.4. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

7.5. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE

8.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

8.2. Prodávající poskytuje na celý sortiment zboží záruční dobu v trvání 24 měsíců.

8.3. Uplatnit reklamaci na zakoupený výrobek musí kupující u prodávajícího vždy písemně vyplněním reklamačního formuláře a odesláním poštou nebo předat osobně na adrese provozovny prodávajícího nebo elektronicky e-mailem na obchod@thirdsolution.eu.

8.4. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil doklady (daňový doklad slouží jako záruční list) k dodanému zboží a dostatečně popsal reklamovanou závadu.

8.5. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací zboží, závady vzniklé např. nárazem, pádem protrhnutím, vodou apod.

8.6 Prodávající neručí za špatnou instalaci, montáž a údržbu.

8.6 Výrobky SuperFOIL nutno skladovat v čistých a suchých podmínkách, nejlépe pod střechou, nikdy neskladovat na přímém slunci. Nutno uložit mimo rozpouštědla!

8.7 Výrobky SuperFOIL nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení. Výrobky SuperFOIL neinstalovat tam, kde je pravděpodobné, že přijdou do styku se zdrojem tepla větším než 80°C (kromě nehořlavé fólie SFNC).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího prodávající dodržuje tyto podmínky ochrany osobních údajů.

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené obchodní podmínky budou zveřejněny v obchodním místě, na webových stránkách www.thiordsolution.eu a internetovém obchodě www.izolace-superfoil.cz.

10.2. Za seznámení se s obchodními podmínkami se považuje též jejich zaslání kupujícímu prostřednictvím elektronických prostředků, jejich vyvěšením na obchodním místě prodávajícího, jejich zveřejněním na internetových stránkách prodávajícího www.thirdsolution.eu a www.izolace-superfoil.cz.

10.3. Kupní smlouva / objednávka a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

10.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.6. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a dalšími souvisejícími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

10.7 Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.7.2020 a ruší předchozí znění všeobecných podmínek včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v provozovně THIRD SOLUTION nebo elektronicky na www.thirdsolution.eu a www.izolace-superfoil.cz.Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Všechna Práva Vyhrazena